החיפוש הניב 646 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:05 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לבית הבחירה
תגובות: 0
צפיות: 2845

תיקונים לבית הבחירה

בית הבחירה (מאירי) מסכת כתובות דף צג עמוד א עד שלא התחיל בעבודת הקרקע אפילו במצרים שבו אינו יכול לחזור - צ"ל עד שלא התחיל בעבודת הקרקע הרי זה יכול לחזור בו אבל אם התחיל בעבודת הקרקע אפילו במצרים שבו אינו יכול לחזור [הגהת ר"א סופר] בית הבחירה (מאירי) מסכת גיטין דף ע עמוד ב גדולי המפרשים כתב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:04 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים למטיב שיר
תגובות: 0
צפיות: 2843

תיקונים למטיב שיר

מטיב שיר שיר השירים ה כדאי' במו"ק (דף ט"ז) דארבעים שנה - צ"ל כדאי' במו"ק (דף ט"ו ) דארבעים שנה על עסקי נחל כדאי' במו"ק (דף ט"ז) - צ"ל על עסקי נחל כדאי' ביומא (דף כ"ב ) מטיב שיר שיר השירים ח בארץ ישראל כדאי' במו"ק ד' כ"ח - צ"ל בארץ ישראל כדא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:03 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת הר צבי
תגובות: 0
צפיות: 2731

תיקונים לשו"ת הר צבי

שו"ת הר צבי יורה דעה סימן יב אבל מאי דאתי בתר הכי היינו כח שני - צ"ל אבל מיא דאתי בתר הכי היינו כח שני היה בידו שלא לסלק את החץ - צ"ל היה בידו שלא לסלק את התריס שו"ת הר צבי יורה דעה סימן קלז מהא דאיתא ביו"ד (סימן רעו סעיף א) - צ"ל מהא דאיתא ביו"ד (סימן קעו סעיף א)
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:02 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לעליות דרבינו יונה
תגובות: 0
צפיות: 2541

תיקונים לעליות דרבינו יונה

עליות דרבינו יונה מסכת בבא בתרא דף קמח עמוד ב הא דתניא מקצת לראשון וכן לשני - צ"ל הא דתניא מקצת לראשון וכולן לשני היינו בהוצאת זיזין בחצרו שלו. ועיקר הבעיא - צ"ל היינו בהוצאת זיזין בחצרו שלו. א"נ כגון שפירש בית לאחד ודיוטא לאחר להוציא בה זיזין לחצרו של לוקח. ועיקר הבעיא [ע"פ שיטה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:00 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשיורי ברכה
תגובות: 0
צפיות: 2498

תיקונים בשיורי ברכה

שיורי ברכה יורה דעה סימן מח עיין בתשובות הרב כנסת הנדולה - צ"ל עיין בתשובות הרב כנסת הגדולה הערות על שיורי ברכה יורה דעה סימן קיח ועי בכף החיים אות נ"א - צ"ל ועי' בכף החיים אות נ"א הערות על שיורי ברכה יורה דעה סימן רעט בקדושת השם אינו בטל אפי באלף - צ"ל בקדושת השם אינו בטל א...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:59 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים למנחת חינוך
תגובות: 0
צפיות: 2397

תיקונים למנחת חינוך

מנחת חינוך פרשת יתרו מצוה לב טרפה שא"י לחיות או גוסס בא' - צ"ל טרפה שא"י לחיות או גוסס ב"א [=בידי אדם] מנחת חינוך פרשת משפטים מצוה נו בתוס' ב"ק כ"ו ד"ה אילימא - צ"ל בתוס' ב"ק נ"ו ד"ה אילימא מנחת חינוך פרשת ראה מצוה תלז ועי בס' יסל"מ שמבי' ב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:56 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הרא"ש
תגובות: 0
צפיות: 2323

תיקונים בשו"ת הרא"ש

שו"ת הרא"ש כלל סד סימן א
שכשמעון אמר ראית זה השיב ראובן - צ"ל שכששמעון אמר ראית זה השיב ראובן
אלא על אותו שמנו חכמים שנשבעים - צ"ל אלא על אותן שמנו חכמים שנשבעים
וה"ל =והווא ליה= כמו חופר בור - צ"ל וה"ל =והווה ליה= כמו חופר בור
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:55 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מהרי"ט
תגובות: 0
צפיות: 2270

תיקונים בשו"ת מהרי"ט

שו"ת מהרי"ט חלק א סימן סט להשיב כל בעלי בתים שפורעים מס - צ"ל להושיב כל בעלי בתים שפורעים מס בענין ההסכמות אם שלה' התר - צ"ל בענין ההסכמות אם יש להם התר כתב הרשב"א ז"ל בתשוב' סי' תרצ"א - צ"ל כתב הרשב"א ז"ל בתשוב' סי' תרצ"ה על מה שעב' אינו ניתר -...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:55 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מהרי"ט
תגובות: 0
צפיות: 2138

תיקונים בשו"ת מהרי"ט

שו"ת מהרי"ט חלק א סימן סט להשיב כל בעלי בתים שפורעים מס - צ"ל להושיב כל בעלי בתים שפורעים מס בענין ההסכמות אם שלה' התר - צ"ל בענין ההסכמות אם יש להם התר כתב הרשב"א ז"ל בתשוב' סי' תרצ"א - צ"ל כתב הרשב"א ז"ל בתשוב' סי' תרצ"ה על מה שעב' אינו ניתר -...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:53 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת תורת אמת
תגובות: 0
צפיות: 2210

תיקונים בשו"ת תורת אמת

שו"ת תורת אמת סימן עז שאם היה ההולך לרודאשטו היה מניח הצמר - צ"ל שאם היה הולך לרודאשטו והיה מניח הצמר אדעת' למיסק לא לסוף לא סליק - צ"ל אדעת' למיסק לא"י לסוף לא סליק איכ' בינייהו דאתי לידי אונסא - צ"ל איכ' בינייהו דאתיליד אונסא אם אוכל לשלחו הצמר בריוח - צ"ל אם אוכל לשל...

עבור לחיפוש מתקדם