עמוד 1 מתוך 1

האם דיג להנאה מותר ע"פ הלכה?

פורסם: ד' 21 ספטמבר, 2011 2:01 pm
על ידי דודי
האם מותר לדוג דגים להנאתו ולא לאכילה?

Re: האם דיג להנאה מותר ע"פ הלכה?

פורסם: א' 02 אוקטובר, 2011 10:44 am
על ידי responsa
שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ה

סעיף יד
טז לב] אסור לומר לעובד כוכבים לסרס לג] בהמה שלנו. ואם לקחה הוא מעצמו וסרסה, מותר. ואם הערים ישראל בדבר זה, יז קונסין אותו. (לד] ואפי' לא הערים, והעובד כוכבים מכירו ומכוין לטובתו). ומוכרן לישראל אחר, ואפי' לבנו גדול מותר למוכרה, (ז) לה] אבל לבנו קטן אינה מוכרה ולא נותנה לו. הגה: לו] ומותר לתת בהמה לעובד כוכבים למחצית שכר, אף על פי שהעובד כוכבים בודאי יסרסנו (הגהות מיימוני פי"ז מהלכות א"ב), דעובד כוכבים אדעתא דנפשיה קא עביד (בית יוסף). לז] ומותר למכור לעובדי כוכבים בהמות ותרנגולים, אף על גב דבודאי העובד כוכבים קונה אותם לסרסם. יח (ח) לח] ויש אוסרים (תמצא מבואר בת"ה סי' רנ"ד /רצ"ט/). לט] ומיהו אם אין העובד כוכבים הקונה מסרסם בעצמו, רק נותנו יט [ג] לעובד כוכבים אחר לסרס, לכולי עלמא שרי (ג"ז שם). מ] כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית ביה משום איסור צער בעלי חיים (איסור והיתר הארוך סימן נ"ט). ולכן מותר למרוט נוצות מאווזות חיות, וליכא למיחש משום צער בעלי חיים (מהרא"י סי' ק"ס /ק"ה/). מא] ומ"מ העולם נמנעים דהוי אכזריות.

Re: האם דיג להנאה מותר ע"פ הלכה?

פורסם: ש' 25 אוגוסט, 2012 9:28 pm
על ידי מאיר‎ ‎דהן
מה עניתם שאסור מזה שכתוב אם יש צורך לרפואה או דבר אחר אולי הנאה גם חשוב דבר אחר שמרגיע את עצמו בזה כמו שמצינו דבר כזה רק לא זכור לי אתה.

Re: האם דיג להנאה מותר ע"פ הלכה?

פורסם: א' 26 אוגוסט, 2012 10:45 pm
על ידי מאיר‎ ‎דהן
עיין נודע ביהודה חלק יור‏"ד סימן י' ותרווה נחת.

Re: האם דיג להנאה מותר ע"פ הלכה?

פורסם: א' 26 אוגוסט, 2012 11:05 pm
על ידי רחמים יעקובוב
וז''ל השולחן ערוך אורח חיים סימן שט"ז סעיף ב' : הגה: המשסה כלב אחר חיה בשבת, הוי צידה (כלבו); וי"א אף בחול אסור לצוד בכלבים, משום מושב לצים (תהילים א, א) (א"ז).

הרי מבואר שכל צייד שאין מטרת לאכילה הרי זה מושב ליצים

אומנם יש דיון באחרונים אם זה דווקא בצייד ע''י כלב או כל סוג של צייד.

ועיין בויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יג סימן ג ‏שמשמע שרק ע''י כלבים אסור וז''ל:
א"ר יודן ברבי שמעון כל בהמות ולויתן הן קניגין של צדיקים ‏לע"ל וכל מי שלא ראה קניגין של אומות העולם בעוה"ז זוכה ‏לראותה לעוה"ב כיצד הם נשחטים בהמות נותץ ללויתן בקרניו ‏וקורעו ולויתן נותץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו, וחכמים אומרים ‏זו שחיטה כשירה היא ולא כך תנינן הכל שוחטין ובכל שוחטין ‏ולעולם שוחטין חוץ ממגל קציר והמגרה והשנים מפני שהן ‏חונקין אמר רבי אבין בר כהנא אמר הקדוש ברוך הוא תורה ‏חדשה מאתי תצא חדוש תורה מאתי תצא

Re: האם דיג להנאה מותר ע"פ הלכה?

פורסם: ג' 25 דצמבר, 2012 1:20 pm
על ידי למאי_נמ?
מאיר‎ ‎דהן כתב:עיין נודע ביהודה חלק יו"ד סימן י' ותרווה נחת.

- מהדורה תניינא.