עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת תורת אמת

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 8:53 am
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת תורת אמת סימן עז
שאם היה ההולך לרודאשטו היה מניח הצמר - צ"ל שאם היה הולך לרודאשטו והיה מניח הצמר
אדעת' למיסק לא לסוף לא סליק - צ"ל אדעת' למיסק לא"י לסוף לא סליק
איכ' בינייהו דאתי לידי אונסא - צ"ל איכ' בינייהו דאתיליד אונסא
אם אוכל לשלחו הצמר בריוח - צ"ל אם אוכל לשלוח הצמר בריוח
או מפני המשא שנמנע - צ"ל או מפני המטר שנמנע
שנתחייב לטורח כל האפשר - צ"ל שנתחייב לטרוח כל האפשר

שו"ת תורת אמת סימן עח
בכל אלו הדברי ראוי לעמוד - צ"ל בכל אלו הדברים ראוי לעמוד
דס"ל כפרש"י ז"ל כפירו' השמוע' - צ"ל דס"ל כפרש"י ז"ל בפירו' השמוע'
ועלה בדעתי לפרש פירוש אחד - צ"ל ועלה בדעתי לפרש פירוש אחר
לא קטון ולא גדול ופליגי הכהו - צ"ל לא קטון ולא גדול ופליגי הנהו
או שלא נסתייע לו ללעלות - צ"ל או שלא נסתייע לו לעלות