ספרים להוסיף לפרוייקט השו״ת (פברואר 2019)

הצעות לספרים חדשים החסרים בפרוייקט השו"ת
dannyil
הודעות: 76
הצטרף: א' 09 פברואר, 2014 6:47 pm

ספרים להוסיף לפרוייקט השו״ת (פברואר 2019)

הודעהעל ידי dannyil » ג' 19 פברואר, 2019 9:35 am

קודם כל רציתי להגיד תודה לכולם על עבודת הקודש שלכם, הפרויקט עוזר לי כל יום.

[מפרשי תורה ותנ״ך]
מנחה בלולה
תולדות אהרן
רלב״ג על התורה
רלב"ג על שאר כתובים
ר"ן על התורה
רב סעדיה גאון על דניאל, משלי
מאירי על משלי
רב יוסף קרו על נ״ך
אילת השחר על התורה (אהרון ליב שטיינמן זצק"ל)
רב אברהם בן הרמב״ם על התורה
פירוש רבינו ישעיה
תרגום רב יוסף על דברי הימים
הערות של המסורה
לחם דמעה, פירוש על מגילת איכה של שמואל די אוזידא
אגרת שמואל, פירוש על מגילת רות של שמואל די אוזידא
פירוש על מגילת אסתר של שמואל די אוזידא
מעם לועז על תנ״ך
אבן עזרא על משלי
אור גדליהו (רב גדליה שארר)
תפארת תורה (רב שמשון דוד פנחס)
טללי אורות
פרקי תורה של הרב גיפטר
פירוש הרמח״ל על התורה
תרגום לה׳ מגילות
תרגום לאסתר
תרגום שני לאסתר
פרדס יוסף על התורה
משלי יעקב למגיד מדובנא
משאת המלך (רב יהושע ליב דיסקין) על התורה
פרוש הרקנאטי על התורה
הציוני על התורה
ילקוט ראובני על התורה, ילקוט ראובני - ערכים
מגלה עמוקות על התורה
דרכה של תורה (של פיניליש)

[הגאון מוילנה]
הגר״א על נ״ך (וגם פירושי הגר״א על יונה, משלי)
ברק השחר על כמה ספרי נ״ך (משלי, יונה, חבקוק וכו׳)
פירושי הגר״א על חמש מגילות פשת, רמז וסוד (על אסתר, שיר השירים)

[מדרש]
מגילת אנתיוכוס
מדרש הגדול
מדרש ראובני
מדרש המורה

[מפרשי משניות]
קהתי
תפארת יעקב
פירוש הגר״א על אבות
מחזור ויטרי על אבות
רוח חיים (רב חיים ולוז׳ין על אבות)
מדרש שמואל על פרקי אבות של הרב שמואל די אוזידא

[מפרשי תוספתא]
מנחת יצחק
מנחת בכורים
חסדי דוד
קומץ מנחה
שירי מנחה
הגהות הגר״א

[מפרשי מדרשי הלכה]
פירוש דרך הקודש על סיפרא

[פירושים על מדרשי אגדתא]
עץ יוסף
פירוש מהרז״ו
ענף יוסף
עין יעקב והקדמות לעין יעקב \ מאמרי אגדות
- הקדמת המר לוי אבן חביב (בן הרב המחבר)
- הקדמת הרי״ף
- הקדמת המהרש״א
- מאמר הרמח״ל
- מאמר הרב אברהם בן הרמב״ם
- מבוא האגדות של צבי הירש חיות
מפרשי עין יעקב
- עץ יוסף
- ענף יוסף
- בית יהודה
- עיון יעקב
- עיני יצחק
ידי משה
מתנות כהונה
זרע אברהם
אמרי יושר
חידושי הרד״ל
רש״י על מדרש רבה
פירוש הגר״א על כמה אגדתות (נערך ונסדר על ידי הרב אהרון פלדמן)
פירוש רד"ל השלם על פרקי דרבי אליעזר
פירוש מהרז״ו על פרקי דרבי אליעזר
פירוש בית הגדול – ביאור המספיק על פרקי דרבי אליעזר
פירוש ולא עוד אלא על פרקי דרבי אליעזר
פירוש פר אחד על פרקי דרבי אליעזר
הגהות היעב״ץ על פרקי דרבי אליעזר
פירוש ר״י בן מלכה על פרקי דרבי אליעזר
פירוש ר״י דמן עכו על פרקי דרבי אליעזר
פירוש ר׳ יודעיה הפניני על פרקי דרבי אליעזר

[קבלה]
פירוש הרמ״ק על הזהר
ספר יצירה (מהדורת וילנא)
פירושי ספר יצירה:
-פירוש הר"י סגי נהור על ספר יצירה
-פירוש הר"י דמן עכו על ספר יצירה
-פירוש הרמב״ן על ספר יצירה
-פירוש הגר״א על ספר יצירה
-פירוש הרבא״ד על הספ״י
-פירוש רב סעדיה גאון על הספ״י
-פירוש פרי יצחק על ספר יצירה
-פירוש ר"א מגרמזיא על ספר יצירה
-פירוש ר' משה בוטריל על ספר יצירה
-פירוש אוצר השם על ספר יצירה
-פירוש החכמוני על ספר יצירה
ספר הבהיר
ספרא דצניותא
-פירוש אר״י ז״ל על ספרא דצניותא
-פירוש הגר״א על ספרא דצניותא
פרקי היכלות רבתי
ביאור הגר"א לתקוני זוהר
רזיאל המלאך
שערי אורה
סוד היחוד לרבי יהודה חסיד
ספר הפליאה
ספר התמונה
העיון והיחוד לר"ח גאון
לקוטים מקבלת הגאונים
מעין החכמה
מדרש שמעון הצדיק
סוד הנבואה וידיעת המציאות
אגרת הרש"ט
פירוש עשר ספירות לר' עזריאל
ברית ומנוחה
מערכת האלקות
המפואר וחית הקנה
אור זרוע לרבי משה די ליאון
סוד עשר ספירות לר' משה די ליאון
שקל הקדש
עבודת הקדש לר"מ גבאי
תולעת יעקב לרבי מאיר בן גבאי
מגלה עמוקות
מגן דוד לרדב"ז
המפואר לרבי שלמה מולכו
שפע טל - לרבי שפטיל הלוי
מעולפת ספירים
תורה אור לר"מ פאפירש
מסילות חכמה לר"מ פאפירש
לימודי אצילות למהר"י סרוג
עמק המלך א-ב
חמדת ימים חלקים א-ד
קרניים ואגרת הטעמים
דן ידין לרבי שמשון מאסטרופליא
שומר אמונים הקדמון לר"י אירגס
מבוא פתחים לר"י אירגס
שעת רצון על הזוהר (הריפ"ש)
קהלת יעקב - ערכים (למלא הרועים)
ישרש יעקב- (לבעל מלא הרועים)

[ספרי ליש"ר]
מצרף לחכמה ליש"ר
נובלות חכמה ליש"ר
קבלת מהר"י סרוג ליש"ר
קיצור עולם התיקון ליש"ר

[ספרי הרמ״ז]
פ' הזוהר לרבי משה זכות (הרמ"ז)
אגרות הרמ"ז
אם לבינה לרמ"ז
ערכי הכינויים לרמ"ז

[ספרי לרנ"ש]
מצת שימורים לרנ"ש
יין משומר לרנ"ש
מאמר בל תשחית לרנ"ש

[ספרי ר' אברהם אבולעפיא]
חיי העולם הבא
וזאת ליהודה
אור השכל
ספר החשק
אמרי שפר
גן נעול
שבע נתיבות התורה
אוצר עדן הגנוז
ספר האות
חיי הנפש
מצרף השכל
מצרף לכסף
סתרי תורה
מפתח השמות
מפתח הספירות
גט השמות
נר אלקים
שומר מצוה
המלמד
הרעיון

[הרמ״ק]
תורת הקבלה
פרדס רמונים
אור נרב
אילמנה רבתי
שיעור קומא
גירושין

[אריז״ל]
עץ חיים
רחובות הנהר
נהר שלום
חסדי דוד
שער הכוונות
שער ההקדמות
שער הגלגולים
שער הפסוקים
שער מאמרי רשב"י
שער מאמרי רז"ל
שער המצוות
שער רוח הקודש עם פירוש היוס"ד
ספר החזיונות
עולת תמיד לאר"י
מבוא שערים לאר"י
אוצרות חיים
אדם ישר
הליקוטים להאר"י ז"ל
שערי קדושה
פרי עץ חיים
מחברת הקודש
ליקוטי הש"ס
טעמי המצוות
עץ הדעת טוב
שבחי האר"י ז"ל
משנת חסידים לר' עמנואל חי ריקי
תורת חכם לרבי חיים דילרוזה
יפה שעה על עץ חיים
יפה שעה על שער הכוונות
הוראת שעה לריפ"ש ז"ל
קנין פירות ליר"א ז"ל
זמרת הארץ - לר' אביגדור עזריאל
צדק ושלום לרבי אליהו משען ז"ל
שפת אמת על עץ חיים
שמן ששון על עץ חיים
שמן ששון על שער הכוונות
שמן ששון על שער המצוות
פתח עינים על סדור הרש"ש ז"ל
פירוש איפה שלימה על עץ חיים
דעת ותבונה למוהרי"ח ז"ל
שו"ת סוד ישרים א-ד
שולחן ערוך האריז״ל

[הרב שלמה אלישיב (בעל הלשם(]
שערי לשם שבו ואחלמה לחכמת הקבלה
הקדמות ושערים - ללשם שבו ואחלמה
הדע"ה - ללשם שבו ואחלמה
הקדו"ש - ללשם שבו ואחלמה
לשם שבו ואחלמה: ביאורים, כללים (וגם גליוני לשם שבו ואחלמה)

[ספרי הרמח״ל]
אדיר במרום
לשון לומדים
ספר הדרכים
רזין גניזים
מיגדל עז
קלח פתחי חכמה

[ספרי הרד"ל]
הגהות על ששה סדרי משנה
הגהות על התלמוד הבבלי
ביאור על סדר מועד בתלמוד הירושלמי
הגהות על ביאורי הגר"א על סדר זרעים בתלמוד הירושלמי
ביאור על תוספתא מסכת עוקצין
ביאור ומבוא על פרקי דרבי אליעזר
ביאור על מדרש שמואל
ביאור על מדרש פסיקתא דרב כהנא
הגהות ופירושים על מדרש רבה
נפש דוד על הזהר
הגהות על שאילתות דרב אחאי גאון משבחא
הגהות על שו"ת הגאונים 'שערי תשובה'
ספר כוכבי אור - הגהות ותוספות לספר היוחסין ולספר סדר הדורות
קדמות ספר הזוהר
פירוש למגילת אסתר

[פירושים על ספרי הרמב"ם]
פירוש אברבנאל על מורה נבוכים
פירוש אבן קרשקש על מורה נבוכים
פירוש שם טוב על מורה נבוכים
פירוש אפודי על מורה נבוכים
פירוש מהמלות זרות אשר במאמרי הרב (של שמואל ב״ר יהודה אבן תבון)

[פירושים על הכוזרי]
קול יהודה
אוצר נחמד
תולדות הכוזרים

[ספרי רב יהונתן אייבשיץ]
מתוק מדבש
נפש יהונתן
מאמר יהונתן

[פירושים על ש״ס]
ספר הערוך
שיטה אינו יודע למי
הרב הגאון חיים קנייבסקי על הרושלמי
אילת השחר על כמה מסכתות בש"ס (אהרון ליב שטיינמן זצק"ל)
חסד ומשפט על סנהדרין (א.ל שטיינמן זצק"ל)
הגהות של הב״ח
הגהות הגר״א
הגהות המהר״ם מרותנברג
שעורי רבנו אבי עזרי - שיעורים על מסכתות הש"ס
בן יהוידע של ה״בן איש חיי״ על הש״ס
דבר משה על הש״ס (הרב רוזמרין)
קונטרסי שיעורים של רב ישראל זאב גוסטמן
פנים מאירות
הגרנ״ט (חידושי רב נפתלי טרופ)
שדה צופים
שדה אליהו (גר״א)
שעורי רבותינו (הרב בלוך)
דיברות משה (הגאון רב משה פיינשטיין זצ״ל)
רש״י על הרי״ף
אוצר הגאונים (רב בנימין מנשה לוין)

[הלכה]
דרכי משה הערוך
הליכות שלמה
שלחן שלמה
שביתת השבת של הרב יצחק מלצן
ספרי חוט שני של הרב ניסים קרליץ
משנת שבת
דגול מרבבה על יו״ד
בדי השולחן על יו״ד
מטעמי השולחן
מעדני השולחן
יד יהודה
נשמת אברהם
שמירת שבת כהלכתא
שמירת הנפש והגוף (הרב לערנער)
ספר קהלת יעקב לבעל הנתיבות המשפט
ספרי מאורי אש (על עניין חשמל – של שלמה זלמן אעורבך)

[מפרשים על הרמב״ם]
פירוש על יסודי התורה וקידוש החודש (שקוראים ״פירוש״)
פירוש אבן חביב על יסודי תורה וקידוש החודש
פירוש אבי עזרי (רב שך)

[ספרי הרב הגאון משה שטרנבוך שליט"א]
מועדים וזמנים
תשובות והנהגות
טעם ודעת
חכמה ודעת
פשט ועיון
הגדה של פסח, מועדים וזמנים
דיני ומנהגי פורים משולש וערב פסח שחל בשבת
משנת המועדים
דת והלכה
זבחי קודש
אורחות הבית
תורת המשפחה
ההלכה במשפחה
בעיות הזמן
מצות שביעית כהלכה
סת"ם כהלכתן
הדרך לתשובה
קיצור דיני ריבית המצויים
ברכת החמה - דינים, הערות ומנהגים,
ערב פסח שחל בשבת ופורים משולש
הלכות הגר"א ומנהגיו
דע מה שתשיב
דעת ומחשבה
רשימות בשמעתתא
אש קודש

[מוסר ומחשבה]
מכתב מאליהו (מכתבים של רב דסלר(
שפתי חיים (רב חיים פרידלנדר)
אור יחזקאל
קריינא דאגרתא ג׳ חלקים (סטייפלר גאון)
בנין עולם
אבן שלימה (הגר״א)
שערים בתפילה (שמשון דוד פנחס)
שבת מלכתא (שמשון דוד פנחס)
כוזרי שני
פחד יצחק של רב הוטנר
מלחמת השם של רב אברהם בן הרמב״ם
מלחמת השם של הרלב״ג
יסוד מורא וסוד תורה של האב״ע
ספר הויכח של הרמב״ן
קו הישר
ספר חסידים

[חסידות]
נתיבות שלום

[ספרי דקדוק]
לע״ז של רש״י על תנ״ך וש״ס
לשון חיים
דקדוק אליהו (גר״א)
דקדוק הרמח״ל
דקדוקי שי
שפת אמת
לוית חן
ספר מכלול של הרד״ק
ספר השרשים של הרד״ק
מאזני לשון הקודש של האב״ע
דקדוקים של האב״ע
מהלך שבילי הדעת של האב״ע
צחות של האב״ע

[תפילה]
אוצר התפילה
סידור ומחזור (ר״ה, יוה״כ, ג׳ רגלים) אשכנז מנוקד
סידור ומחזור (ר״ה, יוה״כ, ג׳ רגלים) ספרד מנוקד
סידור ומחזור (ר״ה, יוה״כ, ג׳ רגלים) ספרדי מנוקד
סידור סליחות כמנהג ליטא ופולין, וגם סליחות לנוסח עדות מזרחי
קינות לט׳ באב
הגדה של פסח
פרק שירה (מנוקד) עם פ' המבי"ט

[תוכנת שמים]
יסוד עולם של יצחק הישראלי (ב׳ חלקים)
חשבון מהלכות הכוכבים של הנשיא אברהם בן חיא
צורת הארץ של הנשיא אברהם בן חיא
מאמר העיבור של הרמב״ם
תכונת השמים של הרב רפאל לוי מהנובר
לוחות העיבור של הרב רפאל לוי מהנובר (ב׳ חלקים)
שבילי דרקיעה (יכין ובועז ישראל ליפשיץ) נמצא בפתח דבר של משניות מועד)
מעשה טוביה (טוביה משה כץ)
ספר אלים (יוסף דלמדיגו)
נחמד ונעים (דוד גנז)

[שו״ת]
שו״ת נחלת דוד
שו"ת שרגא המאיר בהלכה של הרב שרגא פייוויש שנעעבאלג (ח' חלקים)
שו"ת קנין תורה בהלכה של הרב אברהם דוד הורביץ (ז' חלקים)
שו"ת של רב חיים ולוז'ין
רבבות אפרים
שו״ת ממעמקים (השואה) (הרב אפרים אשרי)
ראשית בכורים - חלק א, ב של הרב בצלאל כהן, 1820-1878
עצי ברושים של הרב שלמה כהן
שו״ת אור המאיר של הרב יהודה מאיר שפירא 1887-1933
תשובות פורת יוסף
הליכות שלמה (שו״ת) של הרב שלמה זלמן אוירבך

[כללי]
חסרונות הש"ס
דרכי וכללי הגמרא
דרכי התלמוד
המלמד תורה
נחלת יוסף
הקדמה רבינו ניסים גאון בהקדמה למסכת ברכות
אספקלריא
פחד יצחק של למפרונטי
רלב״ג: שערי צדק על י״ג מדות של רבי ישמעאל
אוצר ישראל (אנציקלופידיה) (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אוצר ויכוחים (הרב יהודה דוד איזנשטין)
הויכוח של הרמב״ן עם הערות של ר. מרגוליות
אוצר מאמרי תנ״ך (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אוצר מאמרי חז״ל (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אוצר מוסר ומדות (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל (הרב מרדכי מרגליות)

[ספרי חיצוני]
ספרי מקבים א׳ וב׳
בן סירא
חכמת שלמה
מעשה טוביה
ספר היובלים
ספר שושנה
תפלת מנשה
תהילים קנ"א
תהלים קנ"ד

במילון יסטרו יש ארמית - מילים באנגלית וכן הבנינים ותרגומים. זה יעזור מאוד לאלו שמדברים אנגלית.
זה כל כך מצער כי עבודות גדולות כגון ברכת שמואל, חזן איש, כף החיים, קהילות יעקב מוגבלים מהפרויקט זה יהיה הפסד עצום לכלל ישראל כי עבודות אלה לא דיגיטציה ושמר.

תודה רבה

סמל אישי של המשתמש
lazco
הודעות: 456
הצטרף: ג' 07 מאי, 2013 11:23 am

Re: ספרים להוסיף לפרוייקט השו״ת (פברואר 2019)

הודעהעל ידי lazco » ה' 21 פברואר, 2019 12:02 pm

שלום רב,
תודה רבה על הרשימה המפורטת.
ניכר שהשקעת הרבה זמן ומחשבה בהכנתה.
העברתי אותה לוועדה.

אדקאפפעל
הודעות: 107
הצטרף: ב' 15 דצמבר, 2014 12:30 am

הודעהעל ידי אדקאפפעל » ב' 20 ינואר, 2020 2:37 am

שב יעקב - שו"ת


חזור אל “הצעות לספרים חדשים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים